• อาจารย์บำรุง สวัสดี
  อดีตอาจารย์โรงเรียนระโนดวิทยามูลนิธิ
 • อาจารย์เกลื่อน ศิรินุพงค์
  อดีตอาจารย์โรงเรียนระโนดวิทยามูลนิธิ
 • อาจารย์นิตย์ โสตถิพันธุ์
  อดีตอาจารย์โรงเรียนระโนดวิทยามูลนิธิ
 • อาจารย์สนั่น หิรัญวรชาติ
  อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนระโนดวิทยามูลนิธิ
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญร่วมงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเชิดชูศิลปินแห่งชาติ "โนรายก ชูบัว" วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและสวนบุรพาจารย์ เทศบาลตำบลระโนด